wiezichzelfspaartkrijgtnooitrente.jpg
deherinneringdiejelaterwilthebbenmoetjenumaken.jpg
degenedieietsonderneemtendaarinfaaltisnogaltijdbeterdandegenedienietsonderneemtendaarinslaagt.jpg
creatievemensenhebbengeenrommelcreatievemensenhebbenoveralideenliggen.jpg
evenstilstaan...eenhelevooruitgang.jpg
eenongelukzitineenkleinhoekjehetgelukzitinderest.jpg
alsjegeenideehebtwatjeaanhetdoenbentnoemdatdanonderzoeken.jpg
gelukishetenigedatvermenigvuldigtalsjehetdeelt.jpg
lessismore.jpg
nietstorenikbenalgestoordgenoeg....jpg
missengoedweekend.jpg
mensenzijnnietlastigmensenzijnverschillenddatisbestlastig.jpg
succesisnietheteindefalenisnietfataalhetisdemoedomdoortegaandietelt.jpg
verkeerdeplanningvanjouwkanthoeftnoggeenhaasttebetekenenvanmijnkant.jpg
wiewilzoektmogelijkhedenwienietwilzoekteenreden.jpg
wiebeweertdatietsnietkanmagdegenedieermeebezigisabsoluutnietstoren.jpg
weesjezelferzijnalanderengenoeg.jpg
tijdvliegtmaarjijbentdepiloot.jpg
wanneerjezietdatiemandietsgoeddoetgeefhemhaardaneencomplimentwanneerjezietdatiemandietsfoutdoetvraagdanofjekunthelpen.jpg
smileyouareawinner.jpg
luisterenkanheelveelzeggen.jpg
klageniszinloosdoeietsofvergeet.jpg
juistdepuntenwaaropjenietvoldoetaandenormkunnenjelatenzienwaarjespeciaalinbent.jpg
jekanpasiemandaanstekenalsjezelfbrandt.jpg
jaikhebfoutengemaaktmaarhetlevenkomtnietmetinstructies.jpg
hijdiegeldverliestverliestveel.hijdieeenvriendverliestverliestveelmeer.hijdiehetvertrouwenverliestverliestalles.jpg
hetlevenisnetganzenborden.jekuntsteedsweeropnieuwbeginnentenzijjeindeputblijftzitten.jpg
herinneringdiejelaterwilthebbenmoetjenumaken2.jpg
foutenzijnkansenomietsteleren.jpg
alsjeloslaathebjetweehandenvrij.jpg
alsjefocustopkostengaatdekwaliteitomlaagalsjefocustopkwaliteitgaandekostenomlaag.jpg
deslakbereiktedearkdoorvolharding.jpg
delenisbeleven.jpg
debestemanieromdetoekomsttevoorspellenishaarzelftecreren.jpg
erzijnslechts2dageninhetjaarwaaraanjenietskuntdoendeeneisgisterendeanderemorgen.jpg
falenisgeenoptie.jpg
alsjehetnietkanoplossenishetgeenprobleem.jpg
gisterenwerderpaniekgezaaidvandaagstaathetaleenmeterhoog.jpg
levereenklantwathijnodigheeftnietwathijvraagt.jpg
ookhalverwegedebergkunjemooiuitzichthebben.jpg
niemandisonmisbaartenzijjeeendagvrijwil.jpg
mijnbaasdoetnietsenikhelphem.jpg
twijfelishetbeginvandewijsheid.jpg
stipaandehorizon.jpg
zonderdoelgeenaankomst.jpg
wiegeenfoutenmaaktmaaktmeestalniets.jpg
wegmetgooglejijbentwatikzoek.jpg
maakhaastalsjetijdhebtdanhebjetijdalsjehaasthebt.jpg
volgensmijgaanwebinnenkorteennieuwfiliaalopenenmijnbaaszeitegenmijdatalsikzodoorgadezaakbinnenkortnaardefilistijnengaat.jpg
tegendestroomingaanisdeenigemanierombijdebrontekomen.jpg
watjeinjehartbewaartraakjenooitkwijt.jpg
kwaliteitprijs.jpg
kijknietveelbetekenendmaarbetekenveel.jpg
jekuntnietfalentenzijjeopgeeft.jpg
jaloezieiseengebrekaanvertrouwenvooralaanzelfvertrouwen.jpg
ideenzijnmooimaarzonderuitvoeringblijvenhetideen.jpg
hetmeervoudvanlefisleven.jpg
hethoeftnietperfecttezijnomprachtigtezijn.jpg
geduldiseenschonezaakmaarjemoeterweldetijdvoorhebben.jpg
alsjetotjenekindeshitzitlaatdanjehoofdniethangen.jpg
alsjefocustopresultaatzuljenooitveranderenwanneerjefocustopveranderingzuljeresultaatzien.jpg
detopisslechtshetexcuusvoordebeklimming.jpg
doewatjezegtenzegwatjedoet.jpg
deenigeplaatswaarsuccesvoorwerkkomtishetwoordenboek.jpg
ergerjenietverbaasjeslechts.jpg
foutenmakenmagalsjeermaarvanleert.jpg
alsjehetnietmeertrektmoetjeduwen.jpg
hetonmogelijkegebeurtdirectwonderendureneven..jpg
lijneninorganisaties.jpg
pechisslechtseenobstakelopdewegnaarjedoel.jpg
nietomdathetmoeilijkisdurvenwenietmaaromdatwenietdurvenishetmoeilijk2.jpg
mislukkeninjevoorbereidingisvoorbereidingvanjemislukking..jpg
succesgaatvanmislukkingnaarmislukkingzonderverliesvanenthousiasme.jpg
tenzijjenaamgoogleishouopmettedoenalsofjeallesweet.jpg
winningstartswithbeginning.jpg
wiegeennederlaagaanvaardtkannietverslagenworden.jpg
werkenopafstand.jpg
vandelenwordtniemandarm.jpg
waarnwilisisdedemocratieweg.jpg
mensendiewerkenmakenfouten.mensendieweinigwerkenmakenweinigfouten.ikkenmensendiehelemaalgeenfoutenmaken.jpg
leervanfouten.jpg
wehebbentweesoortenklantenvandeenekunnenwenietetenenvandeanderenietslapen.jpg
kijknietzoveelnaarmijnverledenikleefdaarnietmeer.jpg
jezultnooittijdvindenjezulttijdmoetenmaken.jpg
jehebtnietverlorenalsjeopgeeftmaarwanneerjenooitgeprobeerdhebt.jpg
ikheballeswelopeenrijtjemaarnietindegoedevolgorde.jpg
geefmedekracht.jpg
hetlevengaatnietaltijdoverrozenmaarpaardebloemenzijnookmooi.jpg
goedluisteren.jpg
bijvlagenbenikgeniaalalleenishetnuwindstil.jpg